follow me

Wednesday, 9 January 2013

TEORI BOTTOM - UP DAN TEORI UP - DOWN

TEORI BOTTOM - UP DAN TEORI UP - DOWN

TEORI BOTTOM - UP

dalam teori ini, terdapat beberapa langkah yang berkaitan dalam proses membaca
1. membaca huruf
2. membaca perkataan
3. membaca ayat
4. membaca perenggan
5. membaca keseluruhan teks
6. membuat pemahaman teks.

merupakan teori yang boleh digelar teori piramid.
merupakan teori model linear yang dimulai dengan memproses huruf, suku kata, perkataan, frasa, klausa dan ayat dan proses ini dilakukan secara berurutan bagi mendapatkan makna teks.
sesuai dilakukan pada peringkat awal.

PRINSIP BOTTOM- UP
1. mengenal pasti ciri huruf
2. menghubungkan ciri huruf untuk memilih huruf
3. menggabungkan huruf untuk memilih pola ejaan.
4. menghubungkaitkan pola ejaan dalam memilih perkataan
5. membuat proses membina ayat. perenggan dan tahap sesebuah teks.

APLIKASI TEORI DALAM PROSES P&P
1. Guru memberi satu situasi yang boleh dikaitkan dengan pengalaman pelajar
2. pengalaman yang dibincangkan akan menarik minat pelajar terhadap perbincangan yang dibuat
3.guru membincangkan beberapa istilah yang dianggap penting namun tidak difahami oleh  pelajar.
4. guru membincangkan isu-isu yang boleh dikaitkan dengan topik perbincangan
5. guru membahagikan teks kepada pelajar
6. pelajar membaca teks secara berkesan dan mengaitkan teks dengan apa  yang telah dibincangkan tadi.

TEORI UP- DOWN
APLIKASI TEORI DALAM P&P
1. proses pembacaan melalui teks
2. guru membahagikan teks kepada para pelajar
3. guru menyuruh pelajar membaca teks dalam situasi senyap atau lancang
4. guru meminta pelajar mengenalpasti istilah-istilah yang tidak difahami oleh pelajar
5. guru meminta pelajar mencari makna terhadap istilah tersebut yang berkaitan dengan topik yang dibincagkan didalam teks
6. guru  meminta pelajar memcari isi-isi  penting dari dlam teks
7. pemahaman dibuat dari perenggan ke perenggan
8.  maksud keseluruhan teks dikenal pasti
9. guru membincangkan teks tersebut dan mengaitkannya petikan teks dengan latar pelajar tentang tema, isi dan kandungan teks yang dibincangkan.

PRINSIP TEORI UP-DOWN
1. mengetahui apa yang dibaca walaupun tidak tahu istilah-istilah perkataan yang digunakan
2. menggunakan makna dan isyarat bagi mengenalpasti istilah-istilah yang tidak difahami.
3. fokus dalam pengajaran seperti membaca ayat, paragraf dan keseluruhan bahan
4. tahu jenis dan maklumat yang diperoleh hasil daripada pembacaan.

No comments:

Post a Comment